Visor de contenido web

Esta declaración de accesibilidade está referida a todos os contidos mostrados na web do Concello de Baiona.

Este sitio web deseñouse coa intención de que puidesen acceder ao mesmo o maior número de persoas. Con este fin seguíronse as directivas de accesibilidade para a contido web da WAI (Iniciativa de Accesibilidade na Web) do W3C.

Defínense 3 niveis de cumprimento do documento:

 • Nivel de cumprimento "A": Satisfanse todos os puntos de comprobación da Prioridade 1.
 • Nivel de cumprimento "Dobre A": Satisfanse todos os puntos de comprobación de Prioridade 1 e 2.
 • Nivel de cumprimento "Triplo A": Satisfanse todos os puntos de comprobación de Prioridade 1,2 e 3.

O sitio web cumpre as "Directrices de Accesibilidade á Contido Web 1.0" do W3C, dispoñibles en http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505, nivel Dobre A.

Estas son algunhas das características do sitio web que axudan a mellorar a accesibilidade:

Aspecto visual

Neste sitio web faise un uso intensivo de follas de estilo (css), co fin de separar o contido da presentación. Púxose coidado en que as páxinas sexan legibles en navegadores que non comprenden ditas follas de estilo.

Faise uso de tamaños de fontes relativos, isto permite que a persoa que vexa as páxinas varíe o tamaño de letra, se así o desexa, mediante as ferramentas do navegador.

As imaxes dispoñen de etiquetas descritivas.

No deseño das páxinas non se empregan táboas. Estas só se usan para mostrar datos que así o requiran.

Non se emprega unha cor como único criterio para distinguir a información. Así se facilita a accesibilidade para as persoas con dificultades para distinguir as cores e para as que empregan dispositivos non visuais.

Varios

O código da páxina indica o idioma do documento, así como os cambios de idioma no texto. Isto mellorará a accesibilidade nos navegadores non visuais.

A información que se ofreza con javascript está dispoñible igualmente se o navegador non pode traballar con javascript ou o ten deshabilitado.

Tanto os formularios como a navegación en xeral son independentes do dispositivo (non se presupón que a navegación levará a cabo coa axuda dun rato).

Ligazóns

As ligazóns non abren novas xanelas do navegador, salvo que se indique expresamente o contrario.

O texto das ligazóns non está duplicado: dúas ligazóns co mesmo texto apuntan a unha mesma dirección. Isto axuda a que o texto das ligazóns teña sentido cando se le fóra de contexto.

Teclas de acceso

A maior parte dos navegadores permiten o uso das teclas de acceso para ir directamente a certas partes da páxina ou a certas ligazóns. En Windows, débese pulsar SHIFT + ALT + tecla de acceso, en Macintosh, Control+ tecla de acceso. Neste sitio web están definidas as seguintes teclas de acceso:

 • Tecla de acceso 0: Páxina de inicio
 • Tecla de acceso 1: Temas
 • Tecla de acceso 2: Concellarías
 • Tecla de acceso 3: El municipio
 • Tecla de acceso 4: El Concello
 • Tecla de acceso 5: Atención ao cidadán
 • Tecla de acceso 6: Web de turismo
 • Tecla de acceso M: Mapa web
 • Tecla de acceso A: Accesibilidad
 • Tecla de acceso L: Aviso legal
 • Tecla de acceso C: Contacto

Funcionamiento do sitio web

Empréganse os mesmos mecanismos de navegación en todo o sitio web:

Na parte superior dereita incluír unha barra de operacións para facilitar as seguintes tarefas:

 • Cambiar de idioma na páxina visitada,
 • ir ao mapa da web,
 • ir á declaración de accesibilidad,
 • consultar o Aviso Legal,
 • acceder ao formulario de Contacto,
 • hacer uso do buscador.

Nas páxinas interiores existe un menú lateral situado na parte esquerda que permite o acceso ás distintas páxinas e/ou seccións da web.

Na parte central atópase o corpo da páxina.

Por último, e na parte inferior, disponse dun pé de páxina onde se dá acceso a información xenérica de contacto e redes sociais.

Data da última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 23/07/2012.