baiona.org

Aviso legal

© Concello de Baiona, 1999-2005

O Concello de Baiona ofrece esta web para facilitar o acceso público á información de que dispón.

O Concello de Baiona non é responsable da exactitude e actualización da información proveniente doutras persoas físicas ou xurídicas que conste na páxina web ou á cal se remita. Tampouco se fai responsable do uso de terceiros da información contida aínda que tería que aterse ás advertencias específicas que consten por determinados documentos.

O Concello de Baiona porá a disposición dos visitantes en xeral e dos usuarios da web en especial, unha dirección de correo para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contidos e informacións que se faciliten a través da páxina, que serán debidamente atendidos, corrixindo inmediatamente aquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.