baiona.org

Organos de Gobierno

  • ALCALDIA: o alcalde é o presidente da corporación , dirixe a administración municipal e representa ao Concello. É elixido entre os concelleiros e concelleiras por maioría absoluta, os cales son á súa vez elixidos, democráticamente pola veciñanza ,en eleccións municipais.

  • TENIENTE DE ALCALDIA: un tenente de alcalde é un concelleiro ou concelleira dun Concello ao que o alcalde do mesmo, en uso das facultades que lle atribúe a lei, nomeou membro da Xunta de Goberno e recoñeceulle capacidade legal para substituírlle nos supostos que determina a lexislación, basicamente en caso de enfermidade, ausencia, dimisión ou falecemento.

  • JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: a Xunta de Goberno Local é o órgano colexiado do equipo de goberno municipal. Intégrana o alcalde, os tenentes de alcalde e os concelleiros e concelleiras por el designados. A súa finalidade é asistir ao alcalde nas súas atribucións e aquelas que lles encomende a carta municipal.

  • PLENO: os plenos son as reunións oficiais ás que están convocados todos e todas os concelleiros e concelleiras da Corporación. Presididos polo alcalde, celébranse polo menos unha vez ao mes e teñen como función fundamental aprobar aquelas resolucións das comisións de traballo que sexan de maior importancia.